• 15/04/2024

Speelveld van Donk Sport en C-terrein van KFC Mol mogen niet gebruikt worden 

MOL – ABO nv, een consultancy en engineering bureau dat zich richt op integraal advies voor alle mogelijke bouw- en herontwikkelingsprojecten , adviseert het gemeentebestuur van Mol om twee voetbalvelden op de sportsite van Donk niet langer te gebruiken. Het gemeentebestuur betreurt de verregaande gevolgen voor de clubs, maar sluit zich uiteraard aan bij dit advies. Recente bijkomende onderzoeken met het oog op een definitieve sanering van de sportsite hebben geleid tot deze nieuwe conclusies. De beslissing betreft het speelveld van Donk Sport langs de eigen kantine en het zogeheten C-terrein van KFC Mol. Bijkomende onderzoeken van de bovenste bodemlaag maken duidelijk dat het mogelijke risico op blootstelling aan vrijkomende asbestvezels niet mag genegeerd worden.

De recente bijkomende onderzoeken waren voor ABO nv nodig om het finale saneringsdossier op te stellen op basis van de meest recente Vlaamse saneringsrichtlijnen voor asbestvervuilde terreinen.

Onder deze twee voetbalvelden bevindt zich een voormalig stortgebied. Daarbij werd in een ver verleden de voormalige ontginningsput opgevuld met asbesthoudende materialen. Dit vroegere stort werd nadien opgehoogd om er de huidige sportactiviteiten op te kunnen laten plaatsvinden. Op basis van de eerste bodemonderzoeken in 2020 werd de asbestvervuiling effectief vastgesteld en duidelijk in kaart gebracht. Tijdens het veldonderzoek ter hoogte van de twee voetbalvelden werd toen door ABO nv in de toplaag van minstens 30 centimeter, bestaande uit teelaarde, visueel geen asbestverdachte fragmenten vastgesteld. Hierdoor werd deze laag door ABO niet als asbestverdacht beschouwd en kreeg het gemeentebestuur het advies dat de bestaande voetbalactiviteiten op deze twee voetbalvelden mochten blijven plaatsvinden. Voor de paardenpiste werd wel geadviseerd om deze uit voorzorg buiten gebruik te stellen.

Volgens de meest recente richtlijnen voor bodemonderzoeken bij asbestverontreinigingen, daterend van juli 2022, moet voor een asbestverontreiniging gekeken worden naar de bovenste 30 centimeter. Als deze bestaat uit een propere leeflaag, dan vormt de dieper gelegen asbestverontreiniging geen aanleiding om de aanwezige activiteiten te staken of een verdere sanering door te voeren. Bijkomend onderzoek toont aan dat ook in de bovenste grondlaag asbestvervuiling aanwezig is.

 Het gemeentebestuur gaat de komende dagen en weken samen met de betrokken voetbalclubs op zoek naar oplossingen voor de korte en lange termijn. Fredrik Loy (CD&V), schepen van milieu: ‘We begrijpen dat deze beslissing hen in een bijzonder moeilijk parket brengt, zeer kort voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. Alvast voor dit seizoen hopen we op een grote solidariteit van andere voetbalclubs in de omgeving. Mits openheid voor het delen van voetbalvelden komen we zeker tot oplossingen. Voor het seizoen 2024-2025 streven we ernaar om een aangepaste oplossing aan te bieden. De uiteindelijke sanering en volledige herinrichting van de site is voorzien voor de periode 2025–2026. Uiteraard werken we zo snel als mogelijk verder met het definitieve saneringsproject volgens het eerder gecommuniceerde masterplan.’

‘We begrijpen dat (oud-)spelers/ruiters en ouders na deze beslissing vragen kunnen hebben. Daarom organiseren we later dit jaar een informatiecampagne voor alle sporters die de velden ooit gebruikt hebben. Samen met medische experts willen we iedereen in alle transparantie informeren over het waarom van de genomen beslissing en de mogelijke impact van asbest op de gezondheid. Verdere informatie hierover volgt nog.’

 Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Ook het saneringstraject van sportsite Donk past in dit plan. Jarenlang werd de toen aanwezige vijver volgestort met asbesthoudende materialen, wat toen als ongevaarlijk werd beschouwd. Later kwam het terrein in gemeentelijke eigendom, werd het stort afgedicht in de veronderstelling dat het veilig was en vervolgens de sportsite aangelegd. (EM / Foto Gemeente Mol)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten