• 20/06/2024

Resultaten PFAS-controlestalen Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen gekend

ANTWERPEN – De eerste resultaten van de PFAS controlestalen die bodemsaneringsdeskundige Arcadis Belgium (die ook deel uit maakt van het expertisecentrum PFAS) in opdracht van de OVAM nam in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen in de omgeving van de 3M site zijn gekend. De resultaten liggen in lijn met de tweede set stalen die de gemeente Zwijndrecht gisteren publiceerde en die geen overschrijding van de ontwerp bodemsaneringsnorm in woongebied aangaf. Wel worden overschrijdingen van de ontwerp bodemsaneringsnormen vastgesteld in agrarisch gebied en natuurgebied. Het is belangrijk om aan te geven dat op basis van deze stalen nog geen omvattende uitspraak kan gebeuren of en waar er al dan niet een saneringsnoodzaak is.

De stalen die werden genomen werden afgezet tegen de ontwerp toetsingswaarden voor PFOS en PFOA die de OVAM op 1 april publiceerde. Deze behoren tot de strengste van Europa. Deze waarden zijn dermate streng dat bij de uitvoering van het veldwerk rekening gehouden moet worden met extra maatregelen om verkeerde metingen te vermijden. Zo diende de kledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen die de veldwerkers droegen uit materiaal te bestaan dat niet kan interfereren met de PFAS-analyse en was het gebruik van cosmetica en crèmes niet toegestaan op de dag van de staalnames. Ook het veldwerkmateriaal en de staalnamerecipiënten dienden uit het juiste materiaal te bestaan. In totaal werd een eerste reeks van elf stalen genomen op diverse plaatsen in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen in landbouwgebied, natuurgebied, industriegebied en recreatiegebied in het centrum van Zwijndrecht (aan het gemeentehuis). Voor elke van deze gebieden gelden andere bodemsaneringsnormen. De gemeten waarden in industriegebied (29 µg/kg droge stof), recreatiegebied en in het centrum van Zwijndrecht (7,2 en 6 µg /kg droge stof) overschrijden de ontwerp bodemsaneringsnorm niet. OVAM neemt nu een volgende reeks staalnames in het woongebied om te kijken of de trend bevestigd wordt.

Bij de overige stalen die gemeten werden in natuurreservaat of agrarisch gebied wel overschrijdingen van de ontwerp bodemsaneringsnorm voor PFOS gemeten. In deze gebieden geldt een zeer strenge norm van 3,8 µg/kg droge stof. de achtergrondwaarde bedraagt in Vlaanderen 1,5µg/kg droge stof. De gemeten waarden variëren er van 2,8 µg/kg droge stof tot een maximum gemeten waarde van 18,5 en 22,9 µg/kg droge stof. Deze laatste twee stalen werden genomen vlakbij de bedrijfssite van 3M wat aangeeft dat de gemeten concentraties afhankelijk zijn van de nabijheid van de site. Het resultaat voor de stof PFOA is eenduidiger. De ontwerp bodemsaneringsnorm voor PFOA werd op geen van de elf meetpunten overschreden.  De staalnames moeten nu een risico-analyse ondergaan. Zo zal bij FAVV en AZG nagegaan worden in welke mate gemeten concentraties een probleem kunnen vormen voor teelten en gewassen.

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving: ‘Deze eerste staalnames geven aan dat de verontreiniging erg kan verschillen. De bodemsaneringsnormen worden niet overschreden in woongebied, maar wel in natuur- en agrarisch gebied. De metingen gaan  verder om een beeld te krijgen van de eventuele leefmilieu- en gezondheidrisico’s.’ Karl Vrancken, opdrachthouder voor PFAS-coördinatie: ‘Er is geen reden voor verhoogde bezorgdheid of bijkomende no regret maatregelen. De nieuwe resultaten worden nu samengelegd met eerdere metingen en geëvalueerd met de expertengroep.’ (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten