• 21/06/2024

Omgevingsvergunningsaanvraag sanering stortplaatsen meest complexe ooit

BOOM – De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de sanering en het landschapsherstel van de voormalige kleiputten in Terhagen en Boom is ingediend. Daarin vragen grondeigenaars Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg toestemming voor de opbouw van een nieuw landschap in de kleiputten.

De gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd voor deze aanvraag, vroeg de indieners om aanvullingen en administratieve en technische verduidelijkingen bij het dossier. Ten onrechte verschenen in de pers berichten dat de vergunningsaanvraag daardoor onontvankelijk is verklaard. Ook de aanleg van een fietstunnel, voetgangersbrug, riolering, ecocorridor en een kade aan de Rupel maken deel uit van de aanvraag. De kade wordt een aanmeerplaats voor schepen die grond aanvoeren. Grond die in grote hoeveelheden nodig is voor de sanering en het landschapsherstel van de kleiputten. Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen en omgevingsberoepen: ‘Dergelijke hoeveelheden grond zijn op korte termijn enkel beschikbaar vanuit de Oosterweeltunnels. De beide grondeigenaars én de beide gemeenten zullen onafhankelijk van Lantis en in volledige transparantie met het publiek controles uitvoeren op de kwaliteit van de aangevoerde gronden. Er worden immers enkel niet verontreinigde gronden aanvaard.’

In 2015 verplichtte OVAM de eigenaars om er zowel de bodem (asbest over 9,3 hectare) als het water (volledige site over 66 hectare) te saneren. Daarvoor wordt de best beschikbare techniek tegen een haalbare kostprijs gehanteerd. Om die reden gebeurt de sanering via afdekking waardoor een deel van het bos dat zich spontaan op de voormalige stortplaatsen ontwikkelde weg moet. Ook deze ontbossing maakt deel uit van de omgevingsvergunning. Het nieuwe landschap dat wordt aangelegd na de sanering omvat een snelle, volledige en gefaseerde herbebossing. En dit met een diverser én klimaatrobuuster bos. Tijdens het openbaar onderzoek kan het dossier door iedereen worden ingekeken op de gemeentehuizen van Boom en Rumst. Online inkijken kan via www.omgevingsloket.be

Ludwig Caluwé (CD&V), voorzitter POM Antwerpen: ‘Deze omgevingsvergunningsaanvraag is een van de meest complexe ooit ingediend in Vlaanderen. Ze omvat niet minder dan 22 stedenbouwkundig vergunningsplichtige handelingen, 200 plannen, profielen, snedes en aanzichten. Daarbij zitten ook nog eens vele bijlagen: het stofrapport, het milieueffectenrapport (MER), de passende beoordeling, de studie ontvangende groeve, het boscompensatievoorstel, het tussentijds bodemsaneringsproject (BSP), de waterstudie en de stikstofnota. Die complexiteit is voor ons een extra reden om de omwonenden goed te informeren. Daarom organiseren we twee infomarkten. Bezoekers kunnen hier aan een achtttal infostands van de grondeigenaars, studiebureaus en partners terecht met hun vragen over het project.’ Een uitspraak van Vlaanderen over de vergunning wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022. Aansluitend wordt het bodemsaneringsproject (BSP) ingediend bij de OVAM. Parallel starten de werken aan kade, werfweg en tunnel onder de Kapelstraat. Voor de zomer van 2022 volgt het openbaar onderzoek voor het bodemsaneringsproject. De start van de eigenlijke sanering en de aanvoer van gronden staan ingepland begin 2023. De infomarkten vinden vandaag en morgen  plaats in congrescentrum De Pitte in De Schorre, Schommelei 1, Boom, telkens van 17 tot 21 uur. Inschrijven kan op www.kleiputtenterhagen.be. (EM / Ontwerp Tractebel, cc Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten