• 18/07/2024

Nieuwe emissie-inventaris geeft zeer bemoedigende resultaten voor Stad Antwerpen

ANTWERPEN – Stad Antwerpen wil samen met haar inwoners en bedrijven de uitstoot van broeikasgassen verminderen, om de impact van de klimaatverandering te beperken. Deze uitstoot volgt ze jaarlijks op via een emissie-inventaris. Zo gaat de stad na of ze op koers zit om de klimaatdoelstellingen te halen, en of er extra inspanningen nodig zijn. De ambitie is een reductie met 50 à 55 procent tegen 2030 ten opzichte van de uitstoot in 2005. De laatste emissie-inventaris, van 2021, laat zien dat de uitstoot nu op – 29 procent zit.

In 2009 sloot Antwerpen zich aan bij het Burgemeestersconvenant, een initiatief van de Europese Commissie, waarbij steden zich engageren om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met twintig procent af te bouwen tegen 2020, vergeleken met het referentiejaar 2005. Die doelstelling werd dus ruimschoots behaald. Richting 2030 heeft stad Antwerpen de ambitie om de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 2005.

Via de emissie-inventaris rapporteert de stad jaarlijks over de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen (CO2, CH4 en N2O) op haar grondgebied voor een aantal categorieën. Het gaat om huishoudens, handel & diensten (zoals winkels, kantoorgebouwen, hotels, restaurants, scholen en zorginstellingen), transport en de industrie, en energieproductie die niet onder het Europees emissiehandelssysteem valt. De huidige cijfers zijn de meest recente, gevalideerde gegevens voor het jaar 2021.

De totale uitstoot van broeikasgassen in 2021 op Antwerps grondgebied bedroeg 2 513 kton. Dat is 1 034 kton minder dan in 2005 (-29,1 procent). Vooral in de huishoudens (-43,4 procent), bij de stedelijke diensten en vloot (-42,2 procent) en in de industrie (niet-ETS)(-58,5 procent) zien we een grote daling ten opzichte van 2005. De sector transport wijzigt niet, de sector handel en diensten neemt af met 21,4 procent.

Ten opzichte van covid-jaar 2020 is er een lichte stijging in de totale emissies van 1,3 procent. Daardoor valt Antwerpen terug onder de doelstelling van -30 procent. De hoofdreden hiervoor ligt bij de sector transport. In 2021 waren er terug meer vervoersbewegingen dan in het coronajaar 2020 waarin als gevolg van de lockdown en reisrestricties het transport met achttien procent afnam. De productie van wind- en zonne-energie is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2005. Met vier windmolens extra in 2021, komt het aantal windmolens nu op 37. In 2021 werd er opnieuw 10 662 kW vermogen bijgeplaatst aan zonnepanelen (+ elf procent). Dat maakt dat 86 procent van de lokaal geproduceerde energie hernieuwbaar is. ​

De stedelijke diensten verminderden hun energieverbruik met 24 procent ten opzichte van 2005. Dit komt vooral doordat de stedelijke gebouwen veel minder aardgas verbruiken. Ook het verbruik van stookolie en elektriciteit (inclusief openbare verlichting) is gedaald. Eén van de belangrijkste redenen voor dit verschil is dat de stad volledig CO2-neutrale stroom aankoopt voor haar dienstverlening.

Antwerpen zal verder inzetten op het verduurzamen van stadsontwikkeling, onder meer door de uitrol van een stedelijk warmtenet. Ook het vergemakkelijken en stimuleren van lokale energieproductie uit zon en wind en lokaal energiedelen, het promoten van openbaar vervoer en auto- en fietsdelen en de elektrificatie en verduurzaming van (deel)vervoersmiddelen en van het stedelijk wagenpark blijven enkele van de vele maatregelen waartoe de stad zich engageert. Daarnaast zet Antwerpen zich in om Linkeroever versneld klimaatneutraal te maken. Tom Meeuws (Vooruit), schepen van leefmilieu: ‘De resultaten van de nieuwe emissie-inventaris zijn zeer bemoedigend. Ze tonen aan dat steden wel degelijk ambitieuze klimaatdoelen voorop kunnen stellen en deze ook kunnen halen.’ Meer info hier   (EM / Foto Victoriano MORENO)​

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten