• 27/05/2024

Langdurige overeenkomst tussen De Schorre en organisator van Tomorrowland on hold gezet  

ANTWERPEN – De provincie Antwerpen en het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre sloten eind vorig jaar een langdurige overeenkomst  met WEAREONE.world BV (afgekort WAOW), waarmee de toekomst van het legendarische festival Tomorrowland in De Schorre werd gewaarborgd. Deze samenwerking markeerde een voortzetting van een succesvolle relatie van twintig jaar en voorzag in nieuwe afspraken voor de toekomst.

Op 5 mei 2023 ontving de provincie een spontaan voorstel van WAOW met het oog op een ruimere publiek-private samenwerking en de duurzame verankering van het festival op De Schorre. Een van de aspecten is het toekennen van een zakelijk recht op delen van De Schorre, om WAOW in staat te stellen op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier te investeren in De Schorre. Op 26 oktober 2023 keurden de provincieraad en de raad van bestuur van APB De Schorre twee overeenkomsten goed met WAOW, die beoogden tegemoet te komen aan dit aspect van het spontaan voorstel en de duurzame verankering van het festival op De Schorre te bewerkstelligen.

 Gedeputeerde Mireille Colson (N-VA): ‘De andere aspecten van het voorstel beogen een ruimere en verdergaande publiek-private samenwerking. Deze behoeven bijkomend onderzoek en desgevallend een marktraadpleging. Ook vandaag zijn die aspecten nog niet beslissingsrijp. De beslissingen van 26 oktober 2023 hadden betrekking op een overeenkomst tot vestiging van een erfdienstbaarheid en een nieuwe gebruiksovereenkomst.’

‘Voor het grootste gedeelte van het festivalterrein werd aan WAOW een erfdienstbaarheid (recht van doorgang, overgang en gebruik) toegekend. Dit recht geeft WAOW de mogelijkheid om jaarlijks gedurende dertien weken het festival te organiseren op De Schorre, en om investeringen/verbeteringswerken uit te voeren op het domein waarvan WAOW eigenaar is voor de looptijd van de erfdienstbaarheid (het zogenaamde accessoir opstalrecht).’

‘Voor een aantal zones (het Vlinderplein, de hondenweide, de parkeerterreinen en het gebouw De Pitte/Verstrepen) achtte de provincie het niet aangewezen om een zakelijk recht toe te kennen aan WAOW, aangezien deze zones op langere termijn van cruciaal belang zijn om De Schorre verder te ontwikkelen als een laagdrempelig recreatiedomein dat 365 dagen per jaar toegankelijk is.’

 ‘De beide overeenkomsten werden aan het aangestelde notariskantoor bezorgd om de notariële aktes voor te bereiden. Wij beseften dat het om een complexe overeenkomst ging. Tijdens de voorbereiding werd vastgesteld dat de correcte toepassing van de geldende fiscale regels op de zeer specifieke context waarin de overeenkomsten werd gesloten, zeer moeilijk voorspelbaar was en dat in een bepaalde interpretatie de fiscale gevolgen van de erfdienstbaarheidovereenkomst voor WAOW een onevenredig zware last zouden betekenen. Die last zou de investeringen op het domein in het gedrang kunnen brengen, zodat een van de doelstellingen van de erfdienstbaarheidsovereenkomst niet bereikt zou worden. De fiscale wet voorziet de mogelijkheid om een overeenkomst die onderhands, maar nog niet notarieel, gesloten werd in onderling overleg te ontbinden, zonder dat het verkooprecht verschuldigd is, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen de vier maanden na de onderhandse ondertekening. Aangezien de nieuwe gebruiksovereenkomst verbonden is met de erfdienstbaarheidovereenkomst, was het aangewezen deze eveneens in onderling overleg te ontbinden.’

 Door deze ontbindingen vallen de partijen terug op de oude gebruiksovereenkomst van 23 november 2017. Deze loopt nog tot 2033, zodat de toekomst van Tomorrowland op De Schorre tot dan alvast verzekerd blijft. Colson: ‘Onze advocaten plegen nu overleg met de advocaten van WAOW om tot een nieuwe overeenkomst te komen. In praktijk verandert er voorlopig niets. Van zodra een bijgewerkt akkoord wordt gevonden, zal dit opnieuw worden voorgelegd aan de provincieraad en de raad van bestuur van APB De Schorre.’

 Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten