• 20/06/2024

Ertbrandbos en Postelse bossen werden officieel erkend als natuurreservaat

MOL – Voor het eerst staat meer dan zeven procent van het Vlaams grondgebied onder effectief natuurbeheer. Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Natuur, heeft in 2021 meer dan 3 473 hectare bos- en natuurgebieden erkend als natuurreservaat, een oppervlakte van meer dan 5 200 voetbalvelden groot verspreid over meer dan 60 gebieden in Vlaanderen. Demir: ‘Via de erkenning als natuurreservaat zorgen we niet alleen voor bijkomende bescherming en beheer van onze waardevolle natuur, we kunnen bezoekers maximaal laten genieten van de natuur die er floreert zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten dankzij weldoordachte toegankelijkheidsregelingen ‘ Vlaanderen telt ongeveer 97 245 hectare natuur onder effectief natuurbeheer (7,13 procent), waar dat eind 2019 nog maar 93 691 hectare (6,9 procent) was.

Een natuurreservaat is een gebied dat specifiek wordt beheerd om de natuurwaarden in stand te houden en/of verder te ontwikkelen. Eén ervan is het Ertbrandbos, een nieuw natuurreservaat gelegen in Kapellen, in het noordwesten van onze provincie, vlakbij de Nederlandse grens. Het betreft hoofdzakelijk bos, wordt beheerd door Natuurpunt vzw en is 130 hectare groot, gelegen langs en rondom het Fort Ertbrand en de Antitankgracht.

Het gebied heeft ecologische maar ook een belangrijk cultuurhistorisch (militaire vestingbouwkundig) waarde. Het natuurreservaat bestaat hoofdzakelijk uit bos, dat verder beheerd zal worden in de richting van droge habitatbossen eiken-berkenbos en eiken-beukenbos, met kleinschalige open plekjes van heischrale vegetaties. De doelsoorten zijn zwarte specht, nachtzwaluw, oehoe, boommarter en vleermuizen. Het gebied (samen met het fort en de waterpartijen en grachten) is zowel overwinteringsplaats (streefdoel circa 250 exemplaren) als zomerverblijfplaats voor tal van vleermuizen. Wandelaars zijn welkom in dit reservaat op een bewegwijzerd wandelpad van vijf kilometer.

Voor natuurreservaten geldt een streng natuurbeheersplan, met een streefdoel voor de biodiversiteit. Dat geldt ook voor de De Postelse Bossen, die 544 hectare bos omvatte dat wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is gelegen in Mol-Postel, vlakbij de Nederlandse grens. Het gebied wordt doormidden gesneden door de autosnelweg E-34. Door de Vlaamse overheid werd een ecoduct aangelegd om beide zones te verbinden. Actueel bestaat het natuurreservaat in hoofdzaak uit nog niet zeer oude naaldhoutbossen en relictjes van graslanden. Het vormt het leefgebied van kleine parelmoervlinder en is in het soortenbeschermingsprogramma aangemeld als een belangrijk gebied voor gladde slang.

Twee natuurdoelen verdienen aandacht: de omvorming van naaldbossen naar waardevolle habitatbossen met eiken, berken en beuken en de creatie van leefgebied voor gladde slang. In de omgeving komen min of meer geïsoleerde, kleine populaties gladde slang voor (zowel aan Nederlandse als aan Vlaamse zijde). Daardoor kunnen de ‘Postelse Bossen’ een rol spelen als knooppunt dat de geïsoleerde populaties met elkaar verbindt waardoor één grote metapopulatie ontstaat. Om deze ambitie waar te maken dient een ecologische infrastructuur gerealiseerd te worden. Dat is mogelijk dankzij de erkenning. In de buurt van het ecoduct wordt een ontoegankelijke rustzone voorzien. In de andere delen van het reservaat zijn er verschillende paden voor wandelaars, fietsers en ruiters. (EM / Foto Gemeente Kapellen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten