BOECHOUT - Uiteraard wil ook de gemeente Boechout kansarmoede de wereld uithelpen. Daarom ondersteunt ze elk jaar - binnen het mogelijkheden van het gemeentebudget - elke Boechoutse vzw of ngo die kansarmoede door middel van een project wil bestrijden.
  • 20/06/2024

Boechout ondersteunt lokale projecten ter bestrijding van kansarmoede

BOECHOUT – Uiteraard wil ook de gemeente Boechout kansarmoede de wereld uithelpen. Daarom ondersteunt ze elk jaar – binnen het mogelijkheden van het gemeentebudget – elke Boechoutse vzw of ngo die kansarmoede door middel van een project wil bestrijden.

Wie dus een project op poten wil zetten, kan een aanvraag voor een projectsubsidie indienen bij de gemeente. Bezorg je aanvraag voor zondag 30 september. Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt het gemeentebestuur de subsidie uit voor maandag 1 februari 2021.

Een projectsubsidie kan worden verleend voor projecten die ondersteunend en versterkend werken voor maatschappelijk kwetsbare groepen, zodat zij volwaardig en menswaardig kunnen participeren in de samenleving. Maatschappelijk kwetsbare groepen zijn groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden, omwille van financiële, lichamelijke, psychologische, sociale of andere redenen.

Door hun kwetsbare positie zijn zij bovendien minder dan gemiddeld vertegenwoordigd op bepaalde maatschappelijke domeinen (zoals arbeid, onderwijs, cultuur,…).

Subsidieaanvragers die in aanmerking wensen te komen, moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

*Een Boechoutse vereniging zijn of een persoon of vereniging met een duidelijke en aantoonbare band met de gemeente Boechout.

*Het statuut hebben van een VZW of een NGO die haar activiteiten ontwikkelt op het Boechouts grondgebied.

*Verdere voorwaarden vind je terug in het ‘subsidiereglement project kansarmoede: https://www.boechout.be/sites/default/files/public/gemeente/anderewettelijkebekendmakingen/Subsidiereglement%20innovatieve%20projecten%20kansarmoede.pdf. Wie de subsidies aanvraagt dient het volledig ingevulde aanvraagformulier, met gevraagde bijlagen, mee te brengen. Je vindt het op de gemeentelijke website. Je kan het formulier ook ophalen op het secretariaat.

Het volledig ingevulde formulier (met gevraagde bijlagen) bezorg je vóór zondag 30 september aan het secretariaat. Je geeft het af bij het secretariaat tegen ontvangstbewijs of je stuurt het aangetekend aan het secretariaat.

Het secretariaat controleert of het aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld en of de gevraagde bijlagen in orde zijn. Het secretariaat legt de aanvragen voor ter advies bij de gemeentelijke stuurgroep lokaal sociaal beleid, die advies verleent over de ingediende projecten voor zaterdag 31 oktober.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning en verdeling van de subsidies vóór maandag 30 november. Het secretariaat brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Het gemeentebestuur betaalt de subsidie uit vóór maandag 1 februari van het volgende jaar.

Het lokaal bestuur maakt van de gelegenheid gebruik om te verwittigen voor de verwachte wind vanaf 1 uur vannacht tot morgen 15 uur.

Er worden rukwinden voorspeld tot 80 kilometer per uur. Daarom wordt gevraagd om de dreef van Boechout (Holleweg) te vermijden. Je kan de situatie volgen op www.kmi.be.. (EM / Foto Gemeente Boechout)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten