• 19/07/2024

Bart De Wever: ‘Auditrapport bewijst dat stedelijke diensten vrijuit gaan’

ANTWERPEN – Het college van Antwerpen heeft vanmorgen kennis genomen van de bevindingen van het onderzoek dat de dienst Interne Audit van de stad Antwerpen heeft gevoerd naar LGU Academy. De audit toont aan dat er sprake is van mogelijke malversaties door LGU Academy. De audit heeft geen aanwijzingen dat er in de opvolging van LGU Academy bij de stedelijke diensten sprake was van kwade trouw, maar doet aanbevelingen om de controlemechanismen van de stad aan te scherpen.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA): ‘De auditdienst voerde sinds begin februari een onderzoek naar LGU Academy na de melding van mogelijke onregelmatigheden aan de ondernemingsrechtbank. De dienst onderzocht of de stedelijke investerings- en werkingstoelages correct besteed werden door de vereniging, hoe de opvolging door stedelijke diensten verliep, en of de controlemechanismen functioneerden.’

Voor de uitbouw van het Urban Center op het Kiel stelde de stad LGU Academy aan volgens het principe van bouwheerschap door derden voor de renovatie van de feestzaal Kielpark en een aanpalende nieuwbouw. De Wever: ‘Deze panden blijven volledig eigendom van de stad en staan ter beschikking van andere jeugdverenigingen. Het principe van bouwheerschap door derden wordt vaker toegepast, zoals voor het Toneelhuis, Hetpaleis en de Antwerp Giants. In het geval van het Urban Center wees de stad in de periode 2016-2020 3,35 miljoen euro aan investeringstoelagen toe. Daarnaast ondersteunde de stad de werkingskosten van LGU Academy in de periode 2012-2020 voor een totaal van 2,16 miljoen euro.’

Het grootste deel van de middelen is voldoende onderbouwd. Drie facturen werden dubbel betaald. De Wever: ‘Twee ervan wellicht door een administratieve vergissing. Dat bedrag werd al teruggevorderd. Voor een derde factuur wordt onderzocht of deze tweemaal werd ingediend. Binnen de middelen waarvan een (vermoeden van) oneigenlijk gebruik is vastgesteld, zijn er voor de investeringstoelagen middelen waarvan een vermoeden is of duidelijke aanwijzingen zijn dat ze voor andere doeleinden gebruikt zijn. Er zijn ook facturen waarvan gebleken is dat ze gemanipuleerd zijn. Hierbij bleek dat bepaalde tekstelementen op de betreffende facturen digitaal werden overplakt met andere wit- of tekstvakken.’

De audit toont aan dat er op een totaal van 3 354 920 euro investeringstoelagen een (vermoeden van) oneigenlijk gebruik is van 257 996 euro. Een bedrag van 115 531 euro is nog verder te onderzoeken. Ook toont de audit aan dat binnen de werkingstoelagen een bedrag van 120 251 euro onvoldoende onderbouwd werd. Onder meer op basis van de vaststelling dat in het geval van sommige facturen sprake is van manipulatie, zijn deze bevindingen overgemaakt aan de gerechtelijke diensten. Het college beslist om LGU Academy in gebreke te stellen. Dit betekent dat LGU Academy nog de kans zal krijgen om te antwoorden op de bevindingen van de audit. Indien deze antwoorden onvoldoende zijn, dan kan het college overgaan tot de verbreking van de concessie. De Wever: ‘De auditdienst stelt vast dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de opvolging binnen stedelijke diensten te kwader trouw was. Het onderzoek toont wel aan dat er in de opvolging van LGU Academy onvoldoende structurele samenwerking was tussen verschillende stadsdiensten, waardoor niet altijd de juiste expertise werd aangewend. Daarnaast werden bepaalde signalen en vaststellingen onvoldoende geëscaleerd tot op directieniveau. ‘ (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten